Tilapia major clinical signs (Tetum version)

Objektivu husi poster nee atu haforsa kapasidade sentru fini ikan, viveirus, hakiak ikan nain sira no servisu estensaun sira atu rekuneshe no relata moras ikan Nila. Asaun preventiva, hatene inisiu sinais klinika no intervensaun rapidu hanesan dalan ida diak liu atu halo jestaun ba moras animal aquatiku. Karik ita observa sinais klinika, atitude la normal, no ikan mate la hanesan bain-bain, kontaktu ofisial aquikultura atu relata no husu ajuda.